close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NA SKRÓTY - MAŁŻEŃSTWA

 • Jeśli mężczyzna i kobieta zamierzający wejść w związek małżeński posiadają polskie obywatelstwo, mogą zawrzeć związek w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze. Zasady i wymagania zostały przedstawione poniżej.

   

  Informacje na temat zawierania związku małżeńskiego w Holandii można natomiast znaleźć tu: MAŁŻEŃSTWO ZGODNE Z PRAWEM HOLENDERSKIM.

   


   

   

   

  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W WYDZIALE KONSULARNYM AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W HADZE

   

   

  ZASADY:

  • zarówno mężczyzna, jak i kobieta posiadają obywatelstwo polskie,
  • świadkami (dwie osoby) mogą być tylko osoby pełnoletnie, bez względu na ich obywatelstwo.

    

   PROCEDURA:

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej;
  • umów się z konsulem na dogodny termin ślubu (nie wcześniej niż za 2-3 miesiące)
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym

    

   LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  • tzw. zapewnienia przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 Prawa o aktach stanu cywilnego (druki do pobrania i wypełnienia bezpośrednio w Wydziale Konsularnym),
  • oryginalne odpisy aktów urodzenia narzeczonych zupełne lub skrócone,
  • ważne dowody osobiste lub paszporty narzeczonych do wglądu, 
  • kserokopie ważnych dowodów osobistych lub paszportów obojga świadków,
  • od osób rozwiedzionych: oryginalne odpisy aktów poprzednio zawartych małżeństw z adnotacją o rozwodzie,
  • od osób, których poprzedni małżonek zmarł: oryginalny odpis aktu zgonu małżonka,

  imienna lista pozostałych gości (wszystkie osoby uczestniczące w uroczystości muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty).

   

  KOSZT:

  500 euro

  Opłaty pobierane są kartą, w gotówce, lub w formie przelewu na konto Ambasady, w momencie składania wniosku

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

  około 2-3 miesięcy

  termin uroczystości określany jest na minimum 32 dni od złożenia tzw. zapewnień

   


   

   

  ZAPEWNIENIE

   

  • jest to pisemne oświadczenie przyszłych małżonków, że nie są im znane okoliczności wyłączające (uniemożliwiające) zawarcie małżeństwa;
  • dokument wymagany przy zawieraniu związku małżeńskiego;
  • dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców;
  • jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

    

   PROCEDURA:

    

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem dokumentów wymienionych poniżej;
  • wypełnij druk dostępny w Wydziale Konsularnym
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym.

    

   LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

    

  • oryginalne odpisy aktów urodzenia narzeczonych,
  • ważne dowody osobiste lub paszporty narzeczonych,

  akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu współmałżonka w przypadku, gdy jeden z narzeczonych był już wcześniej w zwiazku małżeńskim.

   

  KOSZT:

  50 euro

  Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie składania wniosku

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

  od ręki

   


   

   

  ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

   

   

  Aby obywatel polski mógł wziąć ślub za granicą, musi uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce lub z Wydziału Konsularnego Ambasady RP zaświadczenie o możności zawarcia związku małżeńskiego.

   

  PROCEDURA:

   

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej;
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym

    

    

   LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

    

  • ważny polski paszport lub dowód osobisty
  • odpis aktu urodzenia

  dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego współmałżonka;

  w przypadku obywatela polskiego - zaświadczenie o stanie cywilnym lub odpis zupełnego aktu urodzenia nie zawierający adnotacji o zawarciu małżeństwa bądź akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; w przypadku cudzoziemca - analogiczny dokument wydany przez właściwą gminę w Królestwie Niderlandów lub inny organ państwa obywatelstwa;

  jeśli dokument ten sporządzony jest w innym języku niż j. polski, wymagane jest również przedłożenie tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na j. polski. Dokumenty inne niż polskie i holenderskie powinny dodatkowo być opatrzone klauzulą apostille lub, gdy państwo pochodzenia dokumentu nie jest stroną konwencji o apostille, zalegalizowane przez polską placówkę dyplomatyczną.

   

  KOSZT:

  50 euro

  Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie składania wniosku

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

  do 4 tygodni

   

  UWAGA:

  Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie w języku polskim.

   


   

   

   

  Osoba, która zawarła związek małżeński za granicą, a fakt jej urodzenia został odnotowany w polskich aktach stanu cywilnego, MA OBOWIĄZEK dokonać wpisania (transkrypcji) aktu małżeństwa do polskich ksiag stanu cywilnego. Można to uczynić w wybranym USC w Polsce, lub za pośrednictwem konsula w Ambasadzie RP w Hadze.

   

   

  WPISANIE (TRANSKRYPCJA) ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO

   

   

  PRZYDATNE INFORMACJE:

   

  • Aby dokonać wpisu należy posiadać oryginał odpisu aktu małżeństwa zawartego w Holandii (‘een afschrift of uittreksel van een huwelijksakte'); pamiątkowa książeczka, która dostaje się zwyczajowo w Królestwie Niderlandów po zawarciu małżeństwa (‘het trouwboekje') nie jest aktem stanu cywilnego;
  • Jeżeli małżeństwo było zawarte w konsulacie innego państwa w Królestwie Niderlandów, trzeba najpierw zarejestrować małżeństwo w gminie holenderskiej (‘gemeente');
  • W Holandii kobieta nie zmienia po ślubie swojego nazwiska na nazwisko męża, a jedynie dodaje jego nazwisko i jego używa (‘naamgebruik'). Zawsze należy zwrócić uwagę, jakie nazwisko widnieje w rubryce przeznaczonej na nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa (‘naam na het huwelijk');
  • Osoby przebywające za granicą, które zawarły małżeństwo, w wyniku którego nastąpiła zmiana nazwiska, są zobowiązane wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni od otrzymania dokumentu stwierdzającego zmianę. Aby wymienić paszport ze względu na zmianę nazwiska należy najpierw przeprowadzić transkrypcję aktu małżeństwa. Wymiana paszportu na nowe nazwisko możliwa jest po otrzymaniu przez osobę zainteresowaną polskiego odpisu aktu małżeństwa ze zmianą nazwiska;
  • Jeżeli osoba przebywająca za granicą nie wystąpi z wnioskiem o wymianę paszportu, dokument traci ważność po upływie 4 miesięcy.

    

   PROCEDURA:

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej;
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym

   

   

  LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  1.

  Wniosek do Kierownika USC w miejscowości wskazanej przez osobę zainteresowaną o wpisanie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa podpisany przez obojga małżonków;

  Jeśli wniosek składa tylko jeden z małżonków, musi przedstawić oświadczenie, w którym drugi małżonek wyraża zgodę na dokonanie transkrypcji.

  2.

  Oryginał odpisu aktu małżeństwa zawartego w Królestwie Niderlandów (‘een afschrift of uittreksel van een huwelijksakte').

  Jeżeli akt małżeństwa sporządzony jest na druku międzynarodowym nie trzeba załączać tłumaczenia. Jeżeli akt sporządzony jest na druku holenderskim wymagane jest tłumaczenie przysięgłe, którego można także dokonać w Wydziale Konsularnym (dodatkowy koszt 30 EUR).

  3.

  Akty urodzenia obojga małżonków.

  Jeżeli jeden z małżonków nie jest obywatelem Polski, akt urodzenia nie jest obowiązkowy (w rezultacie akt małżeństwa nie będzie zawierał wszystkich danych małżonka, np. dane rodziców współmałżonka);

  4.

  Dokumenty tożsamości małżonków - do wglądu.

  5.

  W przypadku zawierania kolejnego związku małżeńskiego – poprzedni akt małżeństwa oraz dokument stwierdzający, że związek został rozwiązany lub ustał (orzeczenie Sądu polskiego o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu poprzedniego małżonka).

   

  KOSZT:

  50 euro

  Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie składania wniosku

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

  około 2-3 miesięcy

   


   

   

   

  UZNANIE W POLSCE ZAGRANICZNEGO ROZWODU 

   

  W PRZYPADKU WYROKÓW ROZWODOWYCH WYDANYCH PRZEZ SĄD W NIDERLANDACH PO 1 MAJA 2004 R. NIE MA KONIECZNOŚCI UZNAWANIA ROZWODÓW ZA POŚREDNICTWEM POLSKIEGO KONSULATU.

  Wyroki te są uznawane w Polsce bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania.

   

  UZNANIE W POLSCE WYROKU ROZWODOWEGO WYDANEGO PRZEZ SĄD W NIDERLANDACH PRZED 1 MAJA 2004 R.


  Wyrok rozwodowy wydany przez sąd w Niderlandach przed dniem 1 maja 2004 roku, który dotyczy obywatela polskiego, nie jest automatycznie ważny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dla jego skuteczności w Polsce konieczne jest przeprowadzenie postępowania o uznanie wyroku przed tym sądem okręgowym w Polsce, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej. KONSULAT RP NIE POŚREDNICZY W TEJ CZYNNOŚCI.


  Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego powinien być sporządzony w 4 egzemplarzach oraz własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę. W przypadku stałego zamieszkiwania wnioskodawcy za granicą wniosek należy złożyć do:

  Sąd Okręgowy
  VII Wydział Cywilny
  Al. Solidarności 127
  00-958 Warszawa
  Tel. /Fax: (00-48-22) 620 36-52 lub Tel. (00-48-22) 620 03 71

   

  Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres osoby wnioskującej,
  • imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (jeśli zostanie ustanowiony w sprawie),
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania strony postępowania (była żona lub były mąż) - jeżeli dokładny adres nie jest znany, wówczas należy podać ostatni znany adres lub złożyć zaświadczenie władz państwa ostatniego zamieszkania, iż adres ten nie jest znany,
  • datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (gdy małżeństwo było zawarte za granicą), obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadają obecnie,
  • uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku),
  • informację, czy w Polsce toczyła się sprawa sądowa o rozwód.

    

  Do wniosku o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego należy załączyć:

  • wyrok rozwodowy w oryginale językowym (echtscheiding vonnis) z klauzulą APOSTILE (do uzyskania w kancelarii sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym wydano orzeczenie) oraz 4 fotokopie tego wyroku,
    
  • dokument stwierdzający prawomocność wyroku rozwodowego (Akte van inschrijving van rechtelijke uitspraak), wydany przez właściwy urząd stanu cywilnego w Niderlandach lub przez sąd niderlandzki oraz 4 fotokopie tego dokumentu,
  • tłumaczenie na język polski wyroku rozwodowego oraz dokumentu stwierdzającego jego prawomocność, dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce oraz 4 fotokopie każdego tłumaczenia.
  • odpis aktu zawarcia małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego w Polsce, gdy małżeństwo było zawierane w kraju lub było zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

   

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać listem poleconym do Sądu Okręgowego w Warszawie na podany powyżej adres lub złożyć w Biurze Podawczym tego Sądu oraz uiścić należne opłaty sądowe w wysokości i w sposób określony przez Sąd. KONSUL RP NIE POŚREDNICZY W TEJ CZYNNOŚCI.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: