close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NA SKRÓTY - DZIECI

 • UWAGA!

   

  Dzieci urodzone w Holandii posiadają takie obywatelstwo, jak ich rodzice. Jeżeli więc rodzice są Polakami, dzieci będą posiadały polskie, a nie holenderskie obywatelstwo. Jeżeli rodzice są różnych narodowości, dzieci będą posiadały podwójne obywatelstwo.

   

   

   

  CZYNNOŚCI, JAKIE NALEŻY WYKONAĆ PO URODZENIU SIĘ DZIECKA W HOLANDII:

   

  1. Zgłosić fakt urodzenia dziecka do gminy holenderskiej (w ciągu 3 dni);
  2. Pobrać oryginał zagranicznego odpisu aktu urodzenia z gminy holenderskiej (geboorteakte);

  Jeżeli akt urodzenia sporządzony jest na druku międzynarodowym nie ma potrzeby załączać tłumaczenia. Jeżeli akt urodzenia sporządzony jest na druku holenderskim, tłumaczenie przysięgłe jest wymagane

  1. Jak najszybciej (najlepiej w ciągu 4 dni) zgłosić dziecko do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego; do 18 roku życia opieka zdrowotna dla dzieci w Holandii jest bezpłatna;
  2. Dokonać wpisania (transkrypcji) zagranicznego aktu urodzenia w polskich księgach stanu cywilnego. Można tego dokonać:
   • osobiście w Polsce w Urzędzie Stanu Cywilnego,
   • za pośrednictwem konsulatu (dokładne informacje poniżej)
  3. Wystąpić o wydanie paszportu dla dziecka.

   

   


  DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW NIE BĘDĄCYCH MAŁŻEŃSTWEM

   

  • Jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem można wystąpić do gminy holenderskiej o UZNANIE DZIECKA PRZEZ OJCA (akte van erkenning);
   • Można to zrobić jeszcze przed, albo już po narodzeniu dziecka.
   • Jeśli uczynisz to PRZED narodzinami dziecka (najlepiej do 24 tyg. ciąży), w akcie urodzenia znajdzie się informacja o ojcu, a dziecko otrzyma jego nazwisko.
   • Jeśli ojciec nie uzna dziecka przed jego urodzeniem, to dziecko po urodzeniu automatycznie otrzymuje nazwisko matki, i jedynie matka może zgłosić fakt urodzenia dziecka w gminie.
  • Uznanie ojcostwa nie oznacza jednocześnie nabycia przez niego PRAW RODZICIELSKICH. Aby je otrzymać należy wystąpić do holenderskiego sądu o wpisanie tego faktu do odpowiedniego rejestru (gezagregister);
  • Uznania ojcostwa można dokonać również zgodnie z polskim systemem prawnym, przed konsulem; procedura została opisana poniżej.

   

   

   

  WPISANIE (TRANSKRYPCJA) ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO

   

   

  Aby dokonać wpisania holenderskiego aktu urodzenia do polskich akt stanu cywilnego należy umówić się na spotkanie w Wydziale Konsularnym. Można tego dokonać JEDYNIE poprzez internetowy system zapisów E-KONSULAT. Podczas wyboru kategorii sprawy należy wybrać sprawy prawne.

   

   

  LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

   

  • wniosek do Kierownika USC w miejscowości wskazanej przez osobę zainteresowaną o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.
  • oryginał zagranicznego odpisu aktu urodzenia pobrany z gminy holenderskiej. Tłumaczenia aktu można dokonać w Wydziale Konsularnym (opłata 30 EUR) lub przy udziale tłumacza przysięgłego. UWAGA: Odpisy aktu urodzenia bez pieczęci nie są przyjmowane.
  • Jeżeli w akcie wpisany jest ojciec dziecka wymagany jest akt małżeństwa rodziców (odpis na druku polskim lub międzynarodowym, skrócony lub zupełny). Jeżeli rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim konieczny jest oryginalny akt uznania dziecka przez ojca (‘akte van erkenning'). Akt uznania sporządzany jest zawsze na druku holenderskim, który wymaga tłumaczenia (opłata 30 EUR za 1 stronę). Jeżeli uznanie dokonane było po urodzeniu dziecka akt uznania powinien być dołączony do aktu urodzenia - wówczas trzeba tłumaczyć dwie strony (2x30 EUR).
  • Akty urodzenia rodziców (odpisy na drukach polskich, skrócone lub zupełne). Jeżeli jeden z małżonków nie jest obywatelem Polski, akt urodzenia nie jest obowiązkowy.
  • Dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu.
  • Jeśli wniosek składa tylko jedno z rodziców, musi przedstawić oświadczenie, w którym drugi rodzic wyraża zgodę na dokonanie transkrypcji.

    

    

  Bardzo prosimy, by na dostarczanych przez Państwa w celu transkrypcji odpisach aktów urodzenia dzieci, imiona, nazwiska i inne dane wpisane były z użyciem polskich znaków diakrytycznych. Polskie Urzędy Stanu Cywilnego odsyłają akty sporządzone bez tych znaków, żądając ich korekty, co powoduje znaczne wydłużenie procedury i wzrost jej kosztów. Wydział Konsularny przy realizacji czynności związanych z transkrypcją będzie przyjmował tylko właściwie sporządzone dokumenty.

   

  KOSZT:

  50 euro

  Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie składania wniosku o dokument

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

   

  około 2-3 miesięcy

  W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji okres ten może ulec wydłużeniu.

   

   


   

   

  ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA DZIECKA w trybie art. 70 ustawy o USC

   

   

  W ciągu 6 MIESIĘCY od sporządzenia aktu urodzenia dziecka jego rodzice mogą wystąpić do konsula o zmianę imienia lub nazwiska dziecka. Czynność ta ma formę pisemnego oświadczenia składanego przez rodziców.

   

   

  PROCEDURA ZMIANY IMIENIA I/LUB NAZWISKA DZIECKA:

   

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej;
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym

   

  LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

   

  • Polski akt urodzenia dziecka
  • Dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu

   

  KOSZT:

  50 euro

  Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie składania wniosku o dokument

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

  około 4-5 tygodni

   

   


   

   

  UZNANIE OJCOSTWA

   

   

  Uznania ojcostwa można dokonać zarówno w zgodzie z prawem holenderskim – w odpowiednim urzędzie gminy w Holandii, albo w zgodzie z prawem polskim – przed polskim konsulem w Ambasadzie RP w Hadze.

  W obu przypadkach, aby drugi z systemów prawnych uznał oświadczenie, należy wykonać tłumaczenie przysięgłe dokumentu oraz jego transkrypcję do drugiego z systemów.

   

  UZNANIE OJCOSTWA PRZED POLSKIM KONSULEM

   

  ZASADY:

  • przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim,
  • ojciec dziecka musi być osoba pełnoletnią; ojcowie między 16 a 18 rokiem życia składają takie oświadczenie wyłącznie przed sądem opiekuńczym;
  • matka dziecka musi najpóźniej w ciągu 3 miesięcy potwierdzić oświadczenie ojca; w innym przypadku jest ono nieważne;
  • ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka:
   • poczętego;
   • urodzonego, do osiągnięcia pełnoletności;
   • zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności - w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
  • dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko jednego z rodziców, lub powstałe z połączenia ich nazwisk.

    

   KONSUL NIE PRZYJMUJE OŚWIADCZENIA O OJCOSTWIE GDY: 

  • Dziecko osiągnęło pełnoletność,
  • Istnieje wątpliwość co do pochodzenia dziecka,
  • Zostało wszczęte postępowanie sądowe o uznanie ojcostwa,
  • Osoba składająca oświadczenia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Tę samą sprawę prowadzi już inny urząd stanu cywilnego bądź inny konsul.

    

   PROCEDURA:

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej;
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym

    

   LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  • ważny dowód osobisty lub paszport - do wglądu,
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
  • dokument matki dziecka:
   • gdy matka jest panną - odpis skrócony aktu jej urodzenia,
   • gdy matka jest rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
   • gdy matka jest wdową - odpis skrócony aktu zgonu męża,
  • jeżeli uznanie następuje po zawarciu małżeństwa przez rodziców - odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców,
  • w przypadku uznania dziecka poczętego, jeszcze nienarodzonego - zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety.

    

   KOSZT:

   50 euro

   Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie składania wniosku o dokument

    

   CZAS OCZEKIWANIA:

   czynność wykonywana jest od ręki, ale wymaga potwierdzenia przez matkę dziecka

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: